กระบวนการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

Programming Process

กระบวนการเขียนชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์( Programming Process ) เป็นกระบวนการเขียนชุดคำสั่งตามแบบจำลองในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อควบคุมเครื่องตัดเจาะ NCT โดยผู้เชี่ยวชาญ