กระบวนการพับขึ้นรูป

Bending Process

กระบวนการพับขึ้นรูป ( Bending Process ) เป็นกระบวนการนำชิ้นส่วนโลหะที่ได้จากการเจาะ มาพับขึ้นรูปโลหะ ตามแบบจำลอง ที่เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดของหน่วยตรวจสอบคุณภาพ

รายละเอียด

  • กำหนดขั้นตอนการทำงาน
  • จุดกำหนดและควบคุมคุณภาพ
  • ข้อควรระวังในการปำิบัติงาน