กระบวนการรับประกันคุณภาพ

Quality Assurance Process

กระบวนการรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance Process) ชิ้นส่วนต่างเมื่อถูกประกอบเข้าด้วยกันแล้ว จะต้องผ่านหน่วยงานรับประกันคุณภาพ (QA,) ทุกชิ้นก่อนเข้าสู่กระบวนการขั้นต่อไป เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ได้คุณภาพ

รายละเอียด

  • Lorem Ipsum
  • Dolor Sit Amet
  • Consectetur
  • Adipiscing Elit