เกี่ยวกับเรา บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แผนผังองค์กร

นางสาวรัตนา เพชรชูศรี
ผู้จัดการฝ่ายขาย

E-Mail : sale@mic-th.co.th
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายชินจิ มิยาโมโต้
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : miyamoto@mic-j.co.jp 
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3


นายศิวพงษ์ จันทรตุลนานนท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

E-Mail : account@mic-th.co.th  
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายชนะชัย เอี่ยมศิริ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : safety_mic@mic-th.co.th   
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายพงษ์วิวัฒน์ ทองขาว
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : pongwiwat@mic-th.co.th   
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายมาซาโยชิ ซาโต้ 
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : sato@mic-th.co.th
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายมาซาโยชิ ซาโต้ 
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : sato@mic-th.co.th  
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นางพรรณวดี ทองงาม
ผู้จัดการ

E-Mail : purchase@mic-th.co.th  
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายทรงธรรม ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : songthumk@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายนิรพล ทองเสี่ยน
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : nirapol@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายชินจิ มิยาโมโต้
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : miyamoto@mic-j.co.jp
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นางสาวนุชการญจน์  กำพล 
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

E-Mail : hr_manager@mic-th.co.th 
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายวรพล วาณะวงค์
ผู้จัดการ

E-Mail : worapon@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายนิติพัฒน์ ทองงาม
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : nitipat@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นางสาวลลิตา เงินวิวัฒน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : mic-inter@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3