เกี่ยวกับเรา บริษัท มิค อินดัสตรี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

แผนผังองค์กร

นายนิคม เจริญสุข
ผู้จัดการฝ่ายขาย

E-Mail : sale@mic-th.co.th
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายชินจิ มิยาโมโต้
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : miyamoto@mic-j.co.jp 
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายศิวพงษ์ จันทรตุลนานนท์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

E-Mail : account@mic-th.co.th  
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายมาซาโยชิ ซาโต้
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : sato@mic-th.co.th
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายโนบุฮิโร มากิ
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : maki@mic-j.co.jp 
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายรัชพล วรพิชยากุล
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : safety_mic@mic-th.co.th   
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายชินจิ มิยาโมโต้
ผู้จัดการญี่ปุ่น

E-Mail : miyamoto@mic-j.co.jp
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายทวีวัฒน์ ปณิธิโพธิวงศ์
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

E-Mail : taweewat@mic-th.co.th 
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3

นายทรงธรรม ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยผู้จัดการ

E-Mail : songthumk@mic-th.co.th    
Tel : 0-3845-8482-3, 0-3821-3231-3